Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Även små företag som Sports Medicine kan bidra till en renare miljö.
Sports Medicine värnar om miljön genom att i alla led försöka handla på ett miljöriktigt sätt. De små sakerna inverkar också. Detta ska vi göra:

 • telefonmöten istället för att resa långt
 • cykla eller gå till jobb och möten när vädret tillåter
 • mail eller telefon istället för post där så är möjligt
 • skicka i möjligaste mån fakturor med e-post.
 • internetbank
 • undvika att skriva ut mejl om det inte är helt nödvändigt
 • samla ihop leveranser och besök för att minska bilkörandet
 • undvika stand-by-läge på datorer och annan elektronisk utrustning
 • använda lågenergilampor där det är möjligt
 • sopsortera
 • undvika att ha för varmt i rum och korridorer
 • följa krav i gällande miljölagstiftning och regler som verksamheten omfattas av
 • arbeta med att minska verksamhetens miljöpåverkan från till exempel transporter, avfall och utsläpp
 • ge samtliga medarbetare arbetsförhållanden så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
 • eftersträva ständiga förbättringar genom att förebygga föroreningars uppkomst
 • utvärdera och följa upp mål och handlingsplaner för miljöarbetet minst två gånger per år
 • göra vår miljöpolicy känd hos alla medarbetare
 • låta miljösynpunkter väga tungt i samarbete med leverantörer och entreprenörer