Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister

Det är viktigt att förbättra och utveckla operationerna i Sverige. Sportsmedicine bidrar till detta genom flera nationella kvalitetsregister.

RIKSFOT – Svenska Fotkirurgiska registret

I det nationella kvalitetsregistret Riksfot samlas uppgifter om patienter som genomgår fot- och fotledskirurgi. 15 olika diagnoser registreras. Syftet med registret är att höja kvaliteten på den fotkirurgiska verksamheten, framför allt genom lokala förbättringsarbeten. Längre fram kommer registrets data också att kunna användas för forskning. Idag är den vetenskapliga evidensen för många fotkirurgiska metoder svag.

I registret samlas bakgrundsdata om patienter, uppgifter om diagnoser och om operationer. Patienterna svarar på frågor om sina besvär före operation och ett respektive två år efter operation. På det viset får man information om hur mycket patienterna förbättras och hur de själva upplever resultatet av operationerna. Detta gör det möjligt att utvärdera insatta åtgärder och finna de arbetssätt och operationsmetoder som fungerar bäst.

Svensk korsbandsregister

Svensk korsbandsregister innehåller huvudsakligen uppgifter om korsbandsoperationer hos personer i Sverige men också uppgifter om personer med korsbandsskada som inte opererats. Registret startades den 1 januari 2005 på initiativ av flera korsbandskirurger i Sverige. Registeransvarig är Stockholms läns landsting genom Karolinska universitetssjukhuset